có ai biết chỗ unlock 8390 kg? chi giúp mỉnh voi.minh cám ơn nhiều