có tiền sẽ đầu tư smartphone trước khi chơi tablet :th_089_02:
//ko biết chừng nào mới có tiền chơi smartphone