Với bản update mới này, lập trình viên sẽ cảm thấy thoải mái hài lòng hơn, việc hỗ trợ GPU hiệu năng được cải thiện rất nhiều. Ngoài ra bộ SDK còn giả lập được thêm phần cứng nhiều các thiết bị Android khác, kể cả bộ cảm biến và cảm ứng đa chạm của thiết bị đó (Bluetooth và NFC sẽ được hỗ trợ trong tương lai không xa). Hãy xem video so sách giữa bộ SDK không hỗ trợ GPU và có hỗ trợ GPU:Theo khanhasNspam