ah thế cuối cùng cái code mà mình chờ mail mỏi mắt mới có để làm gì ???