xem chừng bạn phải vác ra hàng cho kỹ thuật test rồi...