Đề nghị bạn Hà đổi digicam, chụp hình xem đau cả mắt
Nhình sơ qua thì main này tạm ổn, main dùng tụ Fujisu, mạch khá sắc sảo.