Giới thiệu ATI HDTV WONDER
Chức năng:
Bắt sóng HDTV
*chuẩn NTSC và * ATSC,bắt các loại sóng
1080i ( HDTV - ATSC)

720p ( HDTV - ATSC)

720i ( HDTV - ATSC)

480p (EDTV)

480i (SDTV )