nhà sản xuất server lớn đã cho biết ko làm server sủ dụng chip Itanium 2 nữa........... do hiệu năng giá thành, tốc độ, tương thích ko tốt mà sẽ chuyển sang Xeon 64 bit ........

http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20050916090155.html