Với thông tin đầu tiên:Windows Mobile 5.0, built-in GPS, Bluetooth, WiFi, Quad-Band GSM, and VGA-class resolution.