Thông tin chính thức đã có trên palmOne http://www.palm.com/us/company/pr/news_feed_story.epl?reqid=760974
có lẽ sản phẩm đầu tiên thử nghiệm sẽ là con Treo 700w ( or Treo 670) dự kiến sẽ có mặt vào đầu 2006