Đã xuất hiện con Ipaq hx2000 series chạy WM2005, yếu so với X51v (chắc phải chờ bản update cho con hx4700 so với X51v)
http://www.mobiletechreview.com/ipaq-hx2490.htm