thì cứ thay đến lúc nào ôm cái PC ra đường ở là hết thay đó mà:sun: