Kết quả khi OC Pentium EE 840 khá ấn tượng : 260 MHz FSB @ 16x và 275 MHz FSB @ 14x.
Source : http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2605&p=4