có dual mà, phải gấp đôi chứ??? sao hơn có 5% vậy???