_ :votay: nhờ vậy ATI mới ra chip SB chứ, kỳ này là ngonn lành với chip NB roài :hoanho: