đợi thôi
kô mơ E6*** nữa
hết năm hai tậu cái này được đây
ném cái máy cũ cho em tui )