Yeah, thích FF ở chỗ có nhiều extension rất có ích :somot:.