Latency chắc cỡ 30ns quá,ôi,cặp ram nhà mình 66ns Y_Y