E2-2 = Không có giấy (ASF)
E3-3 = Kẹt giấy
E4 = Không có mực
E5-5 = Các hộp mực không được cài đặt hoặc một hộp mực không hỗ trợ được cài đặt, hoặc các hộp mực không được cài đặt đúng cách

E8 = Xử lý chất thải mực hấp thụ đầy đủ, hoặc tấm ép giấy thải mực hấp thụ đầy đủ
E9 = Các kỹ thuật số máy ảnh máy ảnh / video không hỗ trợ kết nối máy ảnh trực tiếp In ấn
E14 = Các hộp mực Ink có điểm đến là sai
E15 = Mực không được cài đặt
E16 = Mực còn lại là không biết
E16-E19 = Không thể quét đầu bảng liên kết
lỗi E22 = Lỗi hộp mực
lỗi E23 = Lỗi cảm biến giấy
lỗi E24 = đơn vị Purge
E25 = Lỗi sensor
E26 = Lỗi máy quá nóng
E27 = Xử lý chất thải mực hấp thụ đầy đủ hoặc tấm ép giấy thải mực hấp thụ đầy đủ
E28 = Ink lỗi nhiệt độ mực tăng

E29 = lỗi EEPROM
E33 = lỗi vị trí nguồn cấp dữ liệu Giấy
E35 15 = USB Host VBUD lỗi quá dòng - USB
E37 17 = Lỗi hệ thống cơ