(GDVN) - Thông tư 30 mở ra 1 hướng đi mới tiện cả đôi đường với giáo dục tiểu học tuy nhiên cần quán triệt một số vấn đề để hướng tới 1 nền giáo dục đương đại và nhân văn.

LTS: Thêm một niên học mà bộ máy giáo dục cả nước ứng dụng Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT về việc thẩm định học trò tiểu học sắp qua.

========> Tham khảo thêm: thuê gia sư

Nhằm giúp giáo viên thực hành tốt Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học thì theo tôi cần tiếp tục quán triệt đến cán bộ, giáo viên một số vấn đề sau:

trước nhất, về nhận thức:

Các Phòng GD&ĐT cần tiếp tục chỉ đạo các trường đơn vị sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường để giúp người dạy học tăng tiến nhận thức những khó khăn mới của Thông tư 30 như:

Về mục đích thẩm định học trò tiểu học theo Thông tư 30:

- đánh giá thứ nhất để giáo viên điều chỉnh cách dạy, ảnh hưởng tiện cả đôi đường với mỗi học sinh: Bằng kỷ luật Nhìn vào hoặc kiểm tra nhanh, thầy giáo có thể nắm bắt được diễn biến học tập, đoàn luyện của mỗi học sinh qua 1 hoạt động học tập.

[center !important]một số vấn đề lưu ý trong thời kỳ thực hành Thông tư 30 (Ảnh: tieuhoc.moet.gov.vn)[/center !important]


Từ đó, giáo viên có thể điều chỉnh cách tác động phù hợp với mỗi đối tượng, giúp mọi học trò có dịp hoàn thành được nội dung học tập.

cô giáo cần giải quyết sai trái về nhận thức cho rằng: đánh giá theo Thông tư 30 là chuyển giám định bằng điểm sang đánh giá bằng nhận xét. Vì từ đó mà dẫn đến sai lầm trong giám định là “quy đổi” điểm số sang nhận xét.

Ví dụ: học trò đạt điểm 9, 10 thì quy thành “Cô khen con” còn ở mức 4,5 điểm thì lại là “Con cần phấn đấu hơn”,…

- Trên hạ tầng mục đích trên, đánh giá theo quan điểm của Thông tư 30 luôn hướng về sự tiến bộ của học sinh.

chẳng hạn thực hiện được các mục đích trên thì giáo dục tiểu học sẽ xa dần lối học khoa cử (học để thi, học để lấy điểm) mà tiệm cận dần mục đích nhân văn hơn, đó là: học để lớn mạnh con người và cô giáo sẽ phải từ bỏ thói quen quyền năng trong giáo dục theo lối ban phát: “Cô cho em 10 điểm”.

Về nội dung đánh giá học sinh:

giả sử đánh giá bằng điểm theo cách khiến cho trước đây, học sinh chỉ được đánh giá kết quả học, mục đích giáo dục toàn diện ngoài học tập như thể chất, thẩm mỹ, phẩm chất ít được để ý vì không được giám định, xếp loại, không phù hợp Thông tư 30 mở ra 1 hướng đi mới phù hợp với giáo dục tiểu học, tiện cả đôi đường với quan điểm tiến bộ trong đánh giá của giáo dục tiên tiến: chuyển từ giám định kết quả học sang thẩm định sự học, đánh giá để giúp học sinh tiến bộ, vì sự tiến bộ của học sinh.

những khó khăn, gặp trắc trở nhanh nhất để thay đổi nhận thức, đổi thay lề thói là hiện hữu. Nhưng giả định cùng hướng tới lợi ích thực của người học, vì 1 nền giáo dục tiên tiến và nhân bản, tôi tin gia sư tôi và quý khách hàng sẽ vượt qua.


Nguồn: Tổng hợp trên mạng

View more random threads: