Hi! Cả nhà.
Ai có licence của chương trình GET DATA BACK 2.31!! ko cho em xin với. Em đang cần gấp. Thanks:welcome: