[**********] Các công thức trong Excel có thể làm được rất nhiều chuyện, từ việc giúp bạn thống kê tài chính cho đến việc quản lý tốt cuộc sống chi tiêu hằng ngày. Bạn có thể nghĩ rằng việc đếm và điền các công thức là nhàm chán, tuy nhiên khi xử lý tốt, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi phải thu thập thông tin dữ liệu trong bảng tính của mình.

Hàm COUNT

Hàm COUNT có chức năng đếm số lượng các ô chứa dữ liệu trong vùng được chọn. COUNT chỉ đếm được các ô chứa dữ liệu dạng số, ngày tháng, giá trị logic, hoặc dạng văn bản của số (ví dụ “1”). Nếu bạn muốn bao gồm luôn các ô dạng văn bản, các giá trị lỗi, hoặc văn bản trống, bạn nên sử dụng hàm COUNTA. Để làm điều ngược lại, sử dụng hàm COUNTBLANK.

Cú pháp hàm COUNT:

=COUNT(phạm vi 1,[phạm vi 2]…)

Trong đó:
  • [phạm vi 1] là bắt buộc, tham chiếu ô hoặc phạm vi trong đó bạn muốn thực hiện việc đếm
  • [phạm vi 2] tùy chọn, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung trong đó bạn muốn đếm.

Ví dụ: Trong bảng dưới đây, chúng ta có danh sách các thí sinh dự thi kỳ thi SAT, có một số thí sinh chưa được cập nhật điểm SAT, và chúng ta sẽ tìm ra bao nhiêu thí sinh chưa được cập nhật điểm. Chúng ta sẽ sử dụng hàm COUNT trên cột điểm SAT với cú pháp sau:

=COUNT(D[replacer_img])

Và đây là kết quả:

Như bạn thấy, có 5 thí sinh đã được cập nhật điểm SAT, do đó, chúng ta còn thiếu 2 thí sinh chưa được cập nhật điểm.

Hàm COUNTIF
Hàm COUNTIF có chức năng tương tự như COUNT nhưng cho phép bạn đếm các ô đáp ứng một số tiêu chí mà bạn đưa ra. Cú pháp:

=COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Trong đó:
  • phạm vi: bắt buộc, tham chiếu ô hoặc phạm vi trong đó bạn muốn thực hiện việc đếm
  • tiêu chí: bắt buộc, xác định bao gồm dạng số, biểu thức, hay chuỗi văn bản.
Bạn có thể sử dụng phương pháp này để đếm số lượng thí sinh đạt điểm trên 1000, bằng cách sử dụng như sau:

=COUNTIF(D[replacer_img], “>1000”)

Hàm COUNTIFS

Trong khi COUNTIF cho phép bạn đếm với một tiêu chí duy nhất, thì khi muốn đếm các ô với nhiều tiêu chí khác nhau bạn nên sử dụng hàm COUNTIFS, sau đây là cú pháp:

=COUNTIFS(phạm vi 1, tiêu chí 1, [phạm vi 2, tiêu chí 2],…)

Trong đó:
  • phạm vi 1: bắt buộc. Phạm vi thứ 1 cần đếm theo tiêu chí 1.
  • tiêu chí 1: bắt buộc. xác định bao gồm dạng số, biểu thức, hay chuỗi văn bản.
  • [phạm vi 2, tiêu chí 2]: tùy chọn. Những phạm vi bổ sung và tiêu chí liên kết cho chúng.

Chúng ta sẽ sử dụng hàm này để đếm xem có bao nhiêu thí sinh từ Thành phố Hồ Chí Minh có điểm SAT trên 1000 như sau:

=COUNTIFS(D[replacer_img], “>1000”, C:C, “Hồ Chí Minh”)

[replacer_img]