Tested 17 KEY KIS2010 Ngày 27-4-2010 từ Kiskavonline.tk !!!,
Để Download được, Xin xem Video hướng dẫn Download

[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aZOUXATgQ0Y&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aZOUXATgQ0Y&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

Web lấy key, và công cụ khác, được xếp hạng từ Alexa: http://www.kiskavonline.tk/


Download Tested 17 KEY KIS2010 Ngày 27-4-2010 Now!

nguyên bản từ: www.kiskavonline.tk