/http://www5.tintucvietnam.com/vitinh/2004/11/79365.ttvn

Cũng good cho bà con chúng ta mà thôi :hoanho: