Đề nghị mấy em Corsair đi làm trắng lại răng. Vàng như chân RAM ấy.