Các Bro nào định mua PDA chú ý cái này ::::

http://www.quantrimang.com/view.asp?Cat_ID=3&Cat_Sub_ID=0&news_id=30998:ak::ngau: