http://reviews.amtech.com.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemi d=59

Mới có tin tức về mấy series GPU 7100GS , 7900GS và 7950GT vài ngày mà đã có sẵn hàng để bán rùi . Anh em nào máu còn kô mau order vài con về :detien: