chơi 2 cái đầu cấp điện cho PCI kỳ wá, nằm đó khó cắm, cắm rồi lại vướng 2 cái card, xấu