K8 ra dập chết tươi Presscot....

Core dập chết tươi K8....

:lamlo::lamlo::lamlo:

con gì ra sau sẽ đập con trước đó...:lamlo: