Trích dẫn Gửi bởi sat_thu...
Nó làm OLED như thế để làm gì nhỉ :lele:
Người ta gọi là "nghệ thuật làm tiền khách hàng" :detien:.