Thà kéo cái quạt cây lại gần còn hơn lắp cái quạt đó, chiếm chỗ. Mà có cái dây nào nó mà rớt vô thì... :detien: